Objavljeno: 02/05/2014

Opći akti

Statut Grada Grubišnoga Polja

Odluka o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o izmjeni odluke o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Pravilnik o stipendiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Pravilnik o kreditiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka od gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o ustrojavanju organizacijske jedinice "Centar za pomoć u kući" u gradu Grubišnom Polju

Odluka o uredovnom vremenu Grada Grubišnga Polja

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

Odluka o izboru Povjerenstva za Proračun i financije

Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik

Rješenje o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu koji se iznajmljuje putnicima i turistima na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Strategija upravljanja imovinom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. do 2025. godine 

Nekretnine u vlasništvu Grada

Nerazvrstane ceste na području Grada Grubišnoga Polja