Objavljeno: 25/03/2015

Centar za pomoć u kući

Grad Grubišno Polje provodi program Pomoći u kući starijim osobama još od 2006. godine kao pilot projekt tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. S obzirom na to da se pokazao učinkovitim i da se njegovim provođenjem smanjila institucionalizacija starijih osoba, važno je nastaviti pružanje istih usluga starijim osobama u cilju osiguranja kontinuiteta socijalne skrbi kao djelatnosti od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Novelom Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine propisano je da će se dosadašnje usluge iz Programa međugeneracijske solidarnosti obavljati kao socijalne usluge pomoći u kući starijim osobama, pod uvjetima i na način predviđen zakonom i podzakonskim aktima. Tako je određeno da usluge mogu pružati centri za pomoć u kući, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, ali i druge fizičke i pravne domaće i strane osobe. Preduvjet za pružanje usluga je da je pružatelj usluga ishodio tzv. licenciju nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, te da je upisan u odgovarajući upisnik odnosno evidenciju Ministarstva socijalne politike i mladih. Nakon toga, može se zatražiti sklapanje  ugovora o pružanju usluga sa ministarstvom.

Grad Grubišno Polje je nakon donošenja Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/14), koji je stupio na snagu tek 29. ožujka, ustrojio posebnu organizacijsku jedinicu pod nazivom Centar za pomoć u kući, proveo usklađivanje i  licenciranje, te početkom svibnja sklopio ugovor o pružanju usluga s Ministarstvom socijalne politike i mladih do 31. prosinca 2014.
Djelatnost, poslovanje i sudjelovanje u pravnom prometu Centar je započeo 1. siječnja 2015. godine kao ustanova socijalne skrbi, usklađena sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
Centar provodi politiku koja spaja stanovanje i skrb. Stanovanje podrazumijeva „starenje na istom mjestu“- u vlastitom domu, a skrb da su fleksibilne mobilne usluge prilagođene potrebama starijih. Dodatni problemi starijih ljudi kao što su smanjena mobilnost i osamljenost povećavaju njihove potrebe. Dosadašnjim radom i pružanjem socijalnih usluga na području Grubišnoga Polja pokazuje da je ovakva skrb i pružanje usluga prihvatljiviji starijim osobama, a istodobno i društvenoj zajednici zbog manjeg utroška financijskih sredstava u odnosu na troškove institucionalne skrbi za starije.
Razvijanjem pozitivnih stavova u društvu prema starijim osobama, Centar postiže sprečavanje socijalne izoliranosti korisnika, te integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu uže društvene zajednice.
Prema popisu stanovništva 2011. godine, udio starijeg stanovništva (više od 65 godina) od ukupnog broja stanovnika na području Grada Grubišnoga Polja iznosi 19,97%.

Teritorijalno područje provedbe socijalnih usluga
Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja provodi socijalne usluge pomoći u kući na području Grubišnoga Polja na ukupnoj površini od 269 četvornih kilometara, kao najveće lokalne samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Starije osobe su obuhvaćene socijalnim uslugama pomoći u kući u 24 naselja. To su: Grubišno Polje, Dapčevački, Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica,  Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga pomoći u kući starijim osobama, osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i to putem sljedećih aktivnosti:
-obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, pranje posuđa, donošenje vode, ogrjeva i sl., nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
-održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
-zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba        

Kriteriji za uključivanje korisnika:

1. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja  obavlja socijalne usluge pomoći u kući korisnicima koji ostvaruju pravo na pomoć u kući preko Centra za socijalnu skrb Daruvar, Podružnice Grubišno Polje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
-nemaju mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug ili djeca,
-nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili do smrtnom uzdržavanju,
-na području prebivališta korisnika je moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi,
-nisu otuđene nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
-prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz čl. 27 st.2 Zakona o socijalnoj skrbi(primanja do 1.500,00 kuna)
-ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz čl. 27st.2 Zakona o socijalnoj skrbi, priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

2. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja obavlja socijalne usluge pomoći u kući korisnicima koji nisu ostvarili pravo na socijalnu uslugu preko Centra za socijalnu skrb, Podružnice Grubišno Polje na teret proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
-starije su od 65 godina života i nemaju mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug ili djeca. Iznimno mlađe od 65 godina ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama
-smanjenih funkcionalnih sposobnosti(osobe koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti),
-starije osobe koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
-osobe koje imaju nizak socio-ekonomski status
-osobe teže narušenog zdravstvenog stanja
-osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući poput prava iz socijalne skrbi, ostali oblici skrbi putem nevladinih organizacija ili sl.).

3.Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja pruža socijalne usluge pomoći u kući onim korisnicima čiji prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi 400% osnovice  čl. 27 st.2 Zakona o socijalnoj skrbi te sami sudjeluju u plaćanju pruženih socijalnih usluga prema Cjeniku socijalnih usluga Ministarstva socijalne politike i mladih.

Cjenik usluga Centra za pomoć u kući


 

Realizaciju rada u Centru za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja obavlja ukupno 9 djelatnika za 150 korisnika: ravnateljica, šest gerontodomaćica i dva pomoćna radnika.
Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja se nalazi na adresi: Trg bana J. Jelačića 1. 43290 Grubišno Polje.

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 7 - 15 sati, soba br.44
Informacije:
Tel. 043/448-212 (ravnateljica)
Fax. 043/485-496
Mail: czpukgradgrubisnopolje@gmail.com
facebook: Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja