Objavljeno: 04/05/2014

Stručni kolegij

Stalni stručni kolegij savjetodavno je tijelo Gradonačelnika, a čini ga pet stalnih i pet vanjskih članova.

STALNI STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA                                  

Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja osnovao je Stalni stručni kolegij kao savjetodavno tijelo. Kolegij čini pet stalnih i isto toliko vanjskih članova. Stalni članovi su gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela Grada Grubišnoga Polja, a vanjske članove gradonačelnik imenuje posebnim aktom.

Vanjskim članovima Stalnog stručnog kolegija u mandatu 2013.-2017. bili su:
1. Zdravko Rizman iz Malih Zdenaca, Antuna Mihanovića 48
2. Željko Vizvar iz Grubišnoga Polja, Julija Klovića 16,
3. Alojz  Iharoš iz Grubišnoga Polja, Kralja Zvonimira 98,
4. Josipa Dobrijević, dipl.oec. iz Malih Zdenaca, Antuna Mihanovića 73.

Gradonačelnik je po položaju predsjednik Kolegija. Zamjenik gradonačelnika ima položaj zamjenika predsjednika Kolegija te u slučaju odsutnosti ili spriječenosti gradonačelnika zamjenjuje gradonačelnika. Kolegij radi na sjednicama koje po potrebi saziva Gradonačelnik.
Članovi Kolegija imaju pravo i dužnost biti nazočni na sjednicama Kolegija, raspravljati o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice, savjetovati gradonačelnika i predlagati donošenje akata, te raspravljati o drugim pitanjima iz djelokruga gradonačelnika.

Član Kolegija ima pravo tražiti podatke i druge obavijesti od upravnih tijela Grada koji su mu potrebni u obavljanju poslova i zadaća člana Kolegija. Gradonačelnik može članu Kolegija povjeriti obavljanje pojedinih poslova. Član Kolegija odgovoran je gradonačelniku za obavljanje poslova koje mu je on povjerio. O obavljanju povjerenih poslova član Kolegija podnosi izvješće gradonačelniku.