Objavljeno: 01/06/2015

GRADSKO VIJEĆE
Proračun povećan za 1,7 milijuna kuna

Nakon prvih izmjena i dopuna Gradski proračun iznosi 29 250 000 kuna

/slika/vijesti/2015/2015_06/2015_06_664_x_495/150601_gradsko_vijece.jpg

Grubišnopoljsko Gradsko vijeće na posljednjoj je sjednici, održanoj u petak, za 7 709 800 kuna smanjilo ovogodišnji Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, te za 1 053 000 kuna povećalo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Tako Plan gradnje vodnih građevina iznosi 8 286 700 kuna, a Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 7 033 000 kuna. Program održavanja komunalne infrastrukture je povećan za 75 000 kuna i sada iznosi 1 290 000 kuna.
Osim korekcije tih planova i programa, Gradsko je vijeće korigiralo i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, te Program utroška sredstava šumskoga doprinosa. Dok je u slučaju potonjega ostao isti iznos od 800 000 kuna, a novac je za pojedine namjene unutar njega drugačije preraspodijeljen, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi je povećan za 22 000 kuna.
Te su korekcije utjecale i na gradski proračun, koji je u petak donijetim prvim izmjenama i dopunama povećan za 1,7 milijuna kuna i sada iznosi 29 250 000 kuna. Osim korekcija u programima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i gradnje komunalnih vodnih građevina, značajno povećanje u proračunu je ono vezano uz provođenje javnih radova u kojima se planira zaposliti 60 osoba na šest mjeseci, a proračunom je planirana i nabavka komunalnog vozila. Vijećnici su odabrali i najboljeg ponuđača za vozilo koje stoji oko 1,3 milijuna kuna. Njegov najveći dio, odnosno 80 posto, financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Donijeta je i Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu, te Zaključak o prihvaćanju Konsolidiranog financijskog izvješća Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu.
Gradsko je vijeće prihvatilo Odluku o izdvajanju djelatnosti iz trgovačkog društva Komunalac d.o.o. s osnivanjem dva nova trgovačka društva za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, te donijelo Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje u pedagoškoj godini 2015./2016.
Među odlukama je ona o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekta uređenja trga u Grubišnom Polju, Odluka o preimenovanju i određivanju naziva ulica u Grubišnom Polju i Velikim Zdencima, Odluka o odabiru ponuda temeljem raspisanog javnog natječaja za prodaju nekretnina u Zonama malog i srednjeg poduzetništva koje su u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja, te Odluka o odabiru ponude za izvođenjem radova na adaptaciji Poslovne zgrade u Grubišnom Polju za potrebe Poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje.(RGP)