Objavljeno: 31/08/2016

Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, te tako i djeluje od 15. veljače 2017. godine, kada je upisana u Sudski registar ustanova. Rad vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja proizlazi iz obaveza definiranih Zakonom o vatrogastvu, Planom i Procjenom zaštite od požara za područje Grada Grubišnoga Polja, Planom i programom rada i Godišnjim planom provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi vatrogasne postrojbe.
Pri osnutku postrojba je opremljena sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, te je s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Grubišno Polje sklopljen ugovor o korištenju dijela prostora, kao i vozila i opreme. Dio prostora je uređen kao i vozila. Od vozila na raspolaganju su kombinirano (voda, pjena, prah), autocisterna, malo šumsko, zapovjedno i kombi vozilo.
Javna vatrogasna postrojba prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi  u Republici Hrvatskoj kategorizirana je u vrstu 1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Grubišnoga Polja definira potrebno ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe sa osiguranim 24 – satnim dežurstvom u četiri smjene i učinkovito djelovanje na području odgovornosti.
Vatrogasnu djelatnost u okviru JVP-a Grubišno Polje obavlja 13 djelatnika na čelu s ravnateljem Vitomirom Pintarićem, struč.spec.ing.sec. Inače, vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Područje djelovanja je unutar granica jedinice lokalne samouprave, a po zapovijedi nadležnog županijskog zapovjednika i u drugim područjima. Obuhvaća provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje drugih poslova tijekom ekoloških i inih nesreća.

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja - Financijski izvještaj za 2017. godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja
Braće Radića 4
43290 Grubišno Polje
telefon/fax 485-118
email: jvpgrubisnopolje@gmail.com
ravnatelj Vitomir Pintarić 099 317 1034