Objavljeno: 10/03/2015

JAVNI POZIV za prijam nezaposlene osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pročelnica Stručne službe Gradskog vijeća, na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) i Zaključka gradonačelnika o objavi javnog poziva za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, Klasa: 112-06/15-01/1, Urbroj: 2127/01-01/01-15-5, dana 10. ožujka 2015. godine objavljuje JAVNI POZIV za prijam nezaposlene osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.