Objavljeno: 02/05/2014

Gradska uprava

Grubišnopoljska Gradska uprava sastavljena je od predstavničkoga, izvršnoga tijela i upravnih odjela.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo. Građani putem toga tijela ostvaruju ustavom zajamčeno pravo na samoupravu. Ono donosi statut grada, odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz gradskoga samoupravnoga djelokruga, bira i razrješuje gradonačelnika, te zamjenika gradonačelnika. Osniva i bira članove radnih tijela Vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih Upravnih tijela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od gradskoga interesa te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Izvršno tijelo grada, nakon posljednjih izbora kada su ukinuta gradska poglavarstva, predstavlja gradonačelnik, odnosno zamjenici gradonačelnika. Oni su odgovorni Gradskomu vijeću. U svojemu djelokrugu rada pripremaju prijedloge općih akata, provode ili osiguravaju provođenje općih akata Gradskoga vijeća, usmjeravaju djelovanje gradskih Upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad. Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vla­sniš­tvu Grada kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga grada te poslova državne uprave prenijete na njega, Gradsko vijeće ustrojav upravne odjele i službe. Oni provode i nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća, te obavljaju druge poslove koji su im stavljeni u nadležnost odgovarajućim propisima.

U radu Grada kao jedinice lokalne samouprave sudjeluju još i mjesni odbori koji prestavljaju mjesnu samoupravu. Osnivaju se kao oblik neposrednoga sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni se odbor osniva za jedno ili više međusobno povezanih manjih naselja. Sastavljen je od vijeća na čelu kojega je predsjednik, a mandat mu je, isto kao i Gradskomu vijeću, četiri godine.

Popis zaposlenika s kontaktima