Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 ) i članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada Grubišnog Polja, Klasa: 350-02/21- 01/2, Ur.broj: 2127/01-04/01-21-11, od 04. svibnja 2021. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, kao nositelj izrade, objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTAR

Javna raspravu o prijedlogu stavljanja izvan snage urbanističkog plana uređenja centar
Izvješće o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Urbanističkoga plana uređenja 'Centar'


  Povratak na: Izbori