Grad Grubišno Polje provodi savjetovanje s javnošću u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09).

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. U skladu s time Grad Grubišno Polje objavljuje na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja Kristina Vereš, mag.iur., službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Stručne službe Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Prilog Planu savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja

ZAKONSKI PROPISI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice%20za%20primjenu%20Kodeksa%20savjetovanja.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

OTVORENO SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja kako bi se ispunila obveza usklađivanja navedene Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21).
Uz Nacrt Odluke nalaze se dva priloga: PRILOG 1. Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne usluge, te PRILOG 2. Opći uvjeti ugovora o korištenju usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja.
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja stupila bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja i do 17. ožujka 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: zeljko@grubisnopolje.hr
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za komunalne djelatnosti utvrdit će Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja


  Povratak na: Transparentnost