Grad Grubišno Polje provodi savjetovanje s javnošću u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09).

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. U skladu s time Grad Grubišno Polje objavljuje na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja Marija Jungić, mag. iur., pročelnica stručne službe GRADSKOG VIJEĆA

ZAKONSKI PROPISI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice%20za%20primjenu%20Kodeksa%20savjetovanja.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html


  Povratak na: Transparentnost