Savjetovanje s javnošću

Grad Grubišno Polje provodi savjetovanje s javnošću u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te Planom savjetovanja s zainteresiranom javnošću.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. U skladu s time Grad Grubišno Polje objavljuje na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja Kristina Vereš, mag.iur., službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Stručne službe Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja.

Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

Prilog Planu savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Prilog Planu savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja

ZAKONSKI PROPISI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice%20za%20primjenu%20Kodeksa%20savjetovanja.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja - 5. siječnja 2023.

Stručna služba Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja za promjenu Statuta Grada Grubišnoga Polja od 3. siječnja 2023. godine temeljem članka 142. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20 i 1/21).

Sukladno zaprimljenom Prijedlogu Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja za promjenu Statuta Grada Grubišnoga Polja od 3. siječnja 2023. godine, promjene u Statutu tiču se datuma obilježavanja Dana Grada Grubišnoga Polja. Naime, prema ovom Prijedlogu datum obilježavanja Dana Grada Grubišnoga Polja bio bi 12. rujna, a 4. studeni bio bi Dan branitelja Grada Grubišnoga Polja. Obrazloženje navedenog Prijedloga nalazi se na poveznici ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja i do 7. veljače 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Stručna Služba Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

OBRAZAC ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja - 20. listopada 2023.

Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja. Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja i do 20. studenog 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: financije@grubisnopolje.hr. 
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici u nastavku.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

Odluku o porezima Grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjih poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja - 20. listopada 2023.

Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Prijedloga odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja i do 20. studenog 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: financije@grubisnopolje.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici u nastavku.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjih poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja 

Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjih poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja 

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja - 12. siječnja 2024.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt prijedloga Odluke uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja i do 12. veljače 2024. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: dejan@grubisnopolje.hr
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici u nastavku.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o uređenju prometa na području Grada Grubišnog Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja