Prostorni plan uređenja grada Grubišno Polje - Tekstualni dio

Korištenje i namjena površina

Infrastrukturni sustavi

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora                                                                                                                                                         

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Grubišnoga Polja

Zahtjev za izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja – obrazac

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije - određivanju sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Grubišnoga Polja

Strateška procjena utjecaja na okoliš:

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja grada Grubinšoga Polja

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja

Dapčevački Brđani
Dijakovac 
Donja Rašenica
Gornja Rašenica
Grbavac
Grubišno Polje
Ivanovo Selo
Lončarica
Mala Barna
Mala Dapčevica
Mala Jasenovača
Mala Peratovica
Mali Zdenci
Munije
Orlovac Zdenački
Poljani
Rastovac
Treglava
Turčević Polje 
Velika Jasenovača
Velika Barna
Velika Dapčevica
Velika Peratovica
Veliki Zdenci


Sljedeći
GIS  
  Povratak na: Planovi