Održana 6. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

Proračun za 2021. godinu smanjen je za 3.290.000 i sada iznosi 39.510.000 kuna

Održana 6. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

Danas je posljednji puta u ovoj godini zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. U okviru Aktualnog sata govorilo se o projektu obnove dionice ceste D5. Potom su vijećnici dali suglasnost Planu i programu rada Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polje za 2022. godinu te programima rada Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ za 2022. godinu. Dali su i suglasnosti i na financijske planove za 2022. godinu Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradske knjižnice „Mato Lovrak" te Dječjeg vrtića „Tratinčica", na Izmjene i dopune financijskog plana Razvojne agencije AGRO za 2021. godinu te na Izmjene i dopune financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu.
Gradsko je vijeće dalo suglasnosti na financijske i planove nabave dugotrajne imovine Komunalca d.o.o. Grubišno Polje i Vodovoda Grubišno Polje za 2022. godinu te na plan gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda za 2022. godinu. Donijete su i treće Izmjene i dopune Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu te Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu.
Na svojoj posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradsko je vijeće donijelo Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i javnih potreba u kulturi za 2021. godinu te Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu. Proračun smanjen za 3.290.000 kuna iznosi 39.510.000 kuna.
Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu plinske mreže za 2022. godinu, Odluka o isplati subvencije Radiju Grubišnom Polju, Odluka o isplati kapitalne pomoći Vodovodu Grubišno Polje za izgradnju ulične sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacijske mreže i rekonstrukciju pješačke staze u ulici Kralja Zvonimira u Grubišnom Polju i za ugradnju automatske grube rešetke na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Orlovcu Zdenačkom, kao i Odluka o isplati kapitalne pomoći Vodovodu Grubišno Polje za sanaciju i opremanje objekata i uređaja vodoopskrbe.
Dnevni je red nadopunjen i prijedlogom odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup odmarališta u Diklu, što je dogovoreno sa suvlasnikom odmarališta Općinom Velikoga Grđevca. Odluka je prihvaćena.


  Povratak na: Novosti