Savjet mladih

Savjet mladih, kao svoje savjetodavno tijelo, osnovalo je Gradsko vijeće s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
– raspravlja na svojim sjednicama o pitanjima značajnima za rad Savjeta, o pitanjima iz djelokruga rada Gradskoga vijeća koji su od interesa za mlade,
– predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada, te predlaže raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada, te način rješavanja tih pitanja,
– daje mišljenje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
– skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
– po potrebi poziva predstavnike gradskoga vijeća na sjednice savjeta mladih
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja u mandatu od 2022. do 2025. godine

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja u mandatu od 2019. do 2022. godine

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja u mandatu od 2016. do 2019. godine