Jednostavna nabava - arhiva

JN-2-23 Nabava drvenih štandova

JN-1/23 Nabava za uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja

JN-7-23 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

JN-23/23 Natječaj za prikupljanje ponuda pozivom za povjeravanje poslova sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja

JN-56-23 Nabava i ugradnja dizala na zgradi gradske uprave u Grubišnom Polju

JN-57-23 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade gradske uprave u Grubišnom Polju

Poziv na dostavu ponuda - Radovi na sanaciji i modernizaciji nogostupa u ul. Zdenački Gaj u Velikim Zdencima – I. faza

Poziv na dostavu ponude Usluge tehničkog projektiranja - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 100015 ulica Stalovica u Grubišnom Polju 

Projektni zadatak

Poziv na dostavu ponuda - Nabava radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje

JN 10-23 Modernizacija dijela nerazvrstane ceste - Odvojak N. Š. Zrinskog

JN 72-23 Uređenje parkirališta kod groblja u Grbavcu

JN 74-23 Uređenje parkirališta ispred Podravske banke u Grubišnom Polju

JN 65-23 Nabava radova na zamjeni vakuumskih kolektorskih cijevi na zgradi Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje

 

Elektronički oglasnik javne nabave RH

Javna nadmetanja Grada Grubišnoga Polja u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

Plan nabave

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu, I. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu, II. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu, I. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu, II. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, I. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, II. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, III. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, IV. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, I. dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, II. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, III. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu, I. dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, I. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu, I. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

 

Javna nabava - arhiva