Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja kako bi se ispunila obveza usklađivanja navedene Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 142/23 - Odluka Ustavnog suda RH), Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22) te radi povećanih troškova davatelja usluge koji utječu na cijenu obvezne minimalne usluge.
Uz Nacrt Odluke o izmjeni Odluke nalazi se prilog: PRILOG 1. Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne usluge.
Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja stupila bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja i do 02. veljače 2024. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: komunalniodjel@grubisnopolje.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za komunalne djelatnosti utvrdit će Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

Izračun minimalne cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada


  Povratak na: Vodič