Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

Jučer je po 9. puta zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Sjednica je kao i obično počela aktualnim satom na kojemu se raspravljalo o spremnosti Hrvatske u slučaju mogućeg proširenja rata u Ukrajini, o spomeniku u gradskom parku te problematici vezanoj za upis učenika u prve razrede gimnazije u Grubišnom Polju. Potom su prihvaćena financijska izvješća Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje, Radija Grubišnoga Polja, Zajednice športskih udruga, Savjeta mladih, Vatrogasne zajednice i Turističke zajednice grada za 2021. godinu te izvješća o radu u prošloj godini Crvenoga križa i Savjeta mladih.
Vijećnicima je podastrto i izvješće Vodovoda Grubišno Polje o korištenju sredstava naknade za razvoj sufinanciranja gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu. Gradsko je vijeće dalo suglasnost izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama te donijelo odluku o produljenom radnom vremenu Dječjeg vrtića „Tratinčica“. Među točkama dnevnoga reda bilo je i izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području grada za prošlu godinu te izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.
Prihvaćen je i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2021. godinu prema. Prihodi i primici u iznosu od 39.398.508 kuna ostvareni u prošloj godini povijesno visoki, kazala je pročelnica za financije Jasminka Meheš, navodeći da su rashodi 37.510.254,35 kuna. Iako konsolidirani izvještaj pokazuje višak prihoda i primitaka nad rashodima od 1.888.253 kune, s manjkom iz prošlih godina dolazi se do manjka od oko tri milijuna kuna, koji je posljedica preuzetih obveza za projekte zbog kojih se u godini u kojoj nastanu ne ostvare sva sredstva pomoći. Konkretno, riječ je o novcu za projekt 'Izgradnja reciklažnog dvorišta', za izgradnju kojega će novac iz EU fondova biti doznačen u ovoj godini, čime će praktički biti podmiren manjak. Slijedom toga je donijeta i odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka proračuna Grada za 2021. godinu.
Gradsko je vijeće donijelo Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća te je tajnim glasanjem izabralo članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja. U sastav Savjeta mladih ušli su članovi i njihovi zamjenici Ana i Antonija Šeliš, Ella Stipančnić i Ivan Kralj Bistrički, Soraya Matković i Nives Husak, Elena Martinović i Matej Lukenda te Luka Vujec i Lucija Brekalo.


  Povratak na: Novosti