Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja kako bi se ispunila obveza usklađivanja navedene Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21).
Uz Nacrt Odluke nalaze se dva priloga: PRILOG 1. Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne usluge, te PRILOG 2. Opći uvjeti ugovora o korištenju usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja.
Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja stupila bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja i do 17. ožujka 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: zeljko@grubisnopolje.hr
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za komunalne djelatnosti utvrdit će Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja


  Povratak na: Vodič