Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, GRAD GRUBIŠNO POLJE objavljuje Izjavu o digitalnoj pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te mogućnosti pružanja povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja digitalne pristupačnosti mrežnog sjedišta.

Općenito o digitalnoj pristupačnosti

Stranica www.grubisnopolje.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom u najvećoj mogućoj mjeri. Trudimo se osigurati digitalnu pristupačnost svim korisnicima u pristupu javnim uslugama i informacijama, primjenjujući Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Kontinuirano poboljšavamo korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI), World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Stupanj usklađenosti web stranice

Stranica www.grubisnopolje.hr je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana te ih oni ne mogu pročitati.

Podizanje razine pristupačnosti

GRAD GRUBIŠNO POLJE će provesti dodatne korektivne mjere kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

 

Obrasci

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za odobrenje prava na naknadu za troškove stanovanja

Privola za obradu osobnih podataka

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada

Zahtjev za korištenje javne površine

Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice

Obrazac Prijave lošeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

Zahtjev za korištenjem poslovnog prostora u mjesnim domovima na području Grada Grubišnoga Polja

Naknada za troškove stanovanja:

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22 i 119/22) i Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 6/22).
Pravo na naknadu za troškove stanovanja (troškovi najamnine, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge te troškovi koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade), priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Hrvatski zavod za socijalni rad rješenjem. Detaljnije informacije o pravu na naknadu za troškove stanovanja građani mogu dobiti u Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja.

 

Osoba za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
-  praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
- suradnja s nadzornim tijelom;
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka​

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

Sanja Harauzek, administrativna tajnica u Stručnoj službi Gradskog vijeća

Telefon: 043/448-202
Fax: 043/485-496
email: sanja@grubisnopolje.hr

 

Osoba za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 43. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19), osoba zadužena za nepravilnosti je Kristina Vereš, mag. iur., viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Telefon: 043/448-209
Fax: 043/485-496
email: strucnasluzba@grubisnopolje.hr

 

Predstavke i pritužbe građana

 

Prijem građana

Gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika primaju građane radnim danom, prema dogovoru, uz prethodnu najavu i obavezno navođenje teme razgovora.

NAJAVE ZA PRIJEM KOD GRADONAČELNIKA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA – ZLATKA MAĐERUHA:

SANJA HARAUZEK

Administrativna tajnica

sanja@grubisnopolje.hr

043/448-202


NAJAVE ZA PRIJEM KOD ZAMJENICE GRADONAČELNIKA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA IZ REDA PRIPADNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE – ANA-MARIE ŠTRUML-TUČEK:

SANJA HARAUZEK

Administrativna tajnica

sanja@grubisnopolje.hr

043/448-202


NAJAVE ZA PRIJEM KOD PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA – IVE MARTINOVIĆA:

SANJA HARAUZEK

Administrativna tajnica

sanja@grubisnopolje.hr

043/448-202

 

Pravo na ponovnu uporabu informacija

 

Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Grad Grubišno Polje javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Grubišnom Polju na jedan od slijedećih načina:
• neposrednim davanjem informacije,
• davanjem informacije pisanim putem na adresu: Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: zlatko@grubisnopolje.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
• dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Službenik za informiranje

Zlatko Mađeruh
Tel: 043/448-209
Fax: 043/485-496
E-mail: zlatko@grubisnopolje.hr
Adresa: Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje,
radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14, 15/14).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u - 4 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Grad Grubišno Polje ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Grad Grubišno Polje može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
- tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
- ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

 Pravo na pristup informacijama uređuju:

OPĆI PROPISI

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19),
Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),
Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),
Kriteriji za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/1415/14).

 EUROPSKI PROPISI

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,
Konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10, 13/17),
UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Upitnik za samoprocjenu TJV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu: PDF  DOC

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu: PDF  DOC

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu: PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu: PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu: PDF DOC

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu: PDF XLS

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu: PDF XLS

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu: PDF XLS

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu Turističke zajednice područja Južna Bilogora PDF XLS