Opći akti

Statut Grada Grubišnoga Polja

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Odluka o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o izmjeni odluke o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Pravilnik o stipendiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Pravilnik o kriterijima dodjele stipendija za deficitarna zanimanja

Pravilnik o kreditiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Grubišnoga Polja 

Odluka o uredovnom vremenu Grada Grubišnga Polja

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu koji se iznajmljuje putnicima i turistima na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

Strategija upravljanja imovinom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. do 2025. godine 

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja

Plan upravljanja imovinom za 2020. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2021. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2022. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu - Prilog 1

Plan upravljanja imovinom za 2024. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2024. godinu - Prilog 1

Strategija razvoja turizma na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2018. do 2025. godine

Nekretnine u vlasništvu Grada

Nerazvrstane ceste na području Grada Grubišnoga Polja

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 2023.

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 2022.

Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom

Odluka o mrtvozorstvu

Adresar mrtvozornika